Przejdź do treści Przejdź do menu

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

klas pierwszych liceum czteroletniego

Podstawa prawna: Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Mikołaja Kopernika

w Bielsku – Białej

na rok szkolny 2023 / 2024:

Termin rozpoczęcia

Czynności

Termin zakończenia

od 15 maja br.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

do 19 czerwca br.

do godz. 15:00

od 23 czerwca br.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

do 10 lipca br.

do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca br.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 17 lipca br.

18 lipca br

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca br

od 18 lipca br.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum

do 25 lipca br.

do godz. 15:00

26 lipca br.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca br.

do godz. 14:00

Poinformowanie przez dyrektora Liceum kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

26 lipca br.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

27 lipca br.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 31 lipca br.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Bielsko – Biała, dn. 28 lutego 2023r.