Przejdź do treści Przejdź do menu

Matura 2023

Szanowni abiturienci i absolwenci!

W tej zakładce będziemy zamieszczać najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym w 2023r.

07.12.2022r.

147 dni do matury

   Drugi test diagnostyczny (grudniowy): terminy
   Arkusze diagnostyczne – grudzień 2022

24.11.2022r.

160 dni do matury

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym

 1.    logika na egzaminie maturalnym: Logika na egzaminie maturalnym z filozofii
 2.    wypracowanie maturalne: Wypracowanie maturalne z filozofii

Cały czas dostępne są materiały dotyczące wielu innych przedmiotów: Materiały dodatkowe

a także kolejne materiały dotyczące egzaminu z języka polskiego: Materiały informacyjno-szkoleniowe

OKE Jaworzno: Filmy instruktażowe Matura w formule 2023:

28.10.2022r.

187 dni do matury

 1.     informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, ogłoszone w 2021 r., wraz z aneksami obowiązującymi w roku 2023 i 2024
 2.     komunikaty o liście zadań jawnych przeznaczonych na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego
 3.     arkusze pokazowe udostępnione w marcu 2022 r.
 4.     arkusze diagnostyczne udostępnione we wrześniu 2022 r.
 5.     zbiór materiałów dotyczący egzaminu maturalnego z języka polskiego materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego (nagrania przykładowych egzaminów, przykładowe zadania niejawne), zbiór materiałów informacyjno-szkoleniowych, publikowanych sukcesywnie od stycznia 2022 r., dotyczących kluczowych zagadnień w kształceniu polonistycznym oraz przygotowaniu do egzaminu maturalnego, np. kontekstowego czytania utworu literackiego, argumentacji i erudycyjności w wypracowaniu, tworzenia notatki syntetyzującej, części ustnej egzaminu
 6.     zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 7.     materiał dotyczący elementów analizy statystycznej na egzaminie maturalnym z biologii
 8.     materiały dotyczące elektrochemii – na egzamin maturalny z chemii
 9.     materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

W kolejnych miesiącach opublikowane zostaną materiały dotyczące egzaminu z filozofii oraz historii sztuki.

W grudniu br. udostępnione zostaną materiały do przeprowadzenia badania diagnostycznego – arkusze z wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach.

_______________________

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO (terminy)

do kogo
składa?
do kiedy?
(deklaracja
wstępna)
do kiedy?
(deklaracja
ostateczna)
wzór
deklaracji
(załącznik)
Uczeń liceum ogólnokształcącego,  który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r. do dyrektora
szkoły
macierzystej

do 30 września
2022 r. (obowiązkowo)*

do 7 lutego
2023 r.
1a
(Deklaracja A)
Absolwent, który ukończył LO do roku  szkolnego 2021/2022 włącznie. do dyrektora
szkoły
macierzystej
do 30 września
2022 r.
(nieobowiązkowo)
do 7 lutego
2023 r.
1a
(Deklaracja A)
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (absolwent, który ukończył LO do roku szkolnego 2021/2022 włącznie). do dyrektora
szkoły
macierzystej
------ do 7 lutego
2023 r.
1a + 2
(Deklaracja A + załącznik 2)

* UWAGA: W bieżącym roku szkolnym zdający składają tylko deklaracje w postaci elektronicznej (e-deklaracje)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego....

....

3.4. E-DEKLARACJA

...

2. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

3. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły.

4. Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji).

5. Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd., i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.

6. Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych), którzy w 2023 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2022 r.

7. Absolwent danej szkoły (sprzed 2023 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):

 1) do 20 września 2022 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 30 września 2022 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku
2) do 15 stycznia 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2023 r.).; dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

.....

_______________________

22.08.2022r.

254 dni do matury

Najważniejsze informacje na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie

* * * * * * * * * * * * * *

21.06.2022r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

będą dostępne w dniu 5 lipca 2022 r. (wtorek)

można je sprawdzać pod adresem:

https://wyniki.edu.pl/login
  

19.04.2022r.

14 dni do matury

DOZWOLONE WYPOSAŻENIE ZDAJĄCEGO PODCZAS EGZAMINU

1.Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2.Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
3.Pozostałe dozwolone materiały i przybory pomocnicze dla poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych zostały określone w Komunikacie dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów… .
4.Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu.
W przypadku wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach dyrektor szkoły przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny.  

04.04.2022r.

29 dni do matury

    Informacje o egzaminach maturalnych (terminy, sale) można sprawdzić na stronie: egzaminy

_______________________


Portale internetowe dla maturzystów

Bardzo ważna decyzja w życiu każdego maturzysty, to wybór dalszej drogi w samorozwoju.
W wyborze ciekawych kierunków studiów przydatny będzie portal internetowy, uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Zapraszamy do korzystania z tego zbioru różnych informacji o uczelniach

(adres dostępny tutaj).


 

CZAS NA KIERUNKI PRZYSZŁOŚCI
więcej informacji tutaj 


 

Dla zainteresowanych podjęciem  studiów na  Politechnice Śląskiej przekazujemy wersję elektroniczną informatora dla przyszłorocznych maturzystów.


 

Informacje jakie przedmioty maturalne są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki można znaleźć

w serwisie otouczelnie.pl