Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@

I L.O. im. Mikołaja Kopernika w Bielsku- Białej po 1989r.

  Kiedy 28.II 1987 roku pod pozycją A490/89 strefa A wpisywano gmach przy ul. P. Findera 32 w Bielsku-Białej nikt nie spodziewał się, że już najbliższym czasie do tej formy powróci jej dawna treść. Nikt nie przewidywał, że gmach ten może jeszcze kiedykolwiek tętnić licealno-gimnazyjnym gwarem.
  Tymczasem doszło w 1988r. do potężnej fali strajków w Polsce. Stanęły huty, kopalnie i inne zakłady pracy. Protest poparły uczelnie wyższe. Zepchnięte do roli pariasa społeczeństwo po raz kolejny upomniało się o swoje prawa. Reżim gen. Jaruzelskiego zmuszony został do podjęcia rozmów z przedstawicielami, nielegalnej w komunistycznym państwie, opozycji-głównie spod znaku Solidarności. W lutym 1989 roku rozpoczęły się rozmowy okrągłego stołu, a 4 VI tego roku w kontraktowych wyborach Polacy powiedzieli nie systemowi, który 45 lat wcześniej został im narzucony siłą przez Związek Sowiecki. i chociaż system demokratyczny w pełni mechanizmu formalnego zaistniał w 1991 roku, przełom został dokonany.
Wykorzystując dogodny moment dziejowy, zbiegającą się z nim 70 rocznicę powołania do życia gimnazjum polskiego podjęto starania o przywrócenie całego budynku szkole. Jak wskazywano trudna sytuacja lokalowa bielskiego szkolnictwa średniego budziła społeczną frustrację i negatywne następstwa wychowawcze. Podkreślano, że Filia Politechniki Łódzkiej powinna otrzymać bazę lokalową, która gwarantowałaby jej dalszy rozwój, ale nie kosztem Kopernika. Pogląd ten podzielało kierownictwo Politechniki. W listopadzie 1989 roku pojawiła się szansa rozwiązania tegoż problemu.
Ministerstwo Obrony Narodowej planowało rozwiązanie jednostki OTK nr 31-31, po której powstawałyby wolne pomieszczenia, które mogłaby zająć politechnika zwalniając dla liceum jego własną siedzibę. Lokalna prasa wyrażała przy tym niepokój by znów nie przyszedł komuś do głowy jakiś nowatorski pomysł usadowienia w Koperniku kolejnego lokatora! Sprawa jednak nie była łatwa do załatwienia. Ówczesny komunistyczny minister obrony gen. Florian Siwicki zamierzał przekazać zabudowania jednostki wojskowej w ręce FSM. Realizacja tego projektu w istocie uniemożliwiałaby jakiekolwiek zmiany stanu posiadania Liceum im. M. Kopernika. W walkę o rezygnację z tego pomysłu zaangażowali się posłowie, wojewoda bielski, władze Politechniki, dyrekcja liceum, władze miasta, ministerstwo edukacji narodowej.
Wszystkie te instytucje przyczyniły się do wzrastania presji społecznej, która miała przyspieszyć odzyskanie przez liceum jego pierwotnej siedziby. Ministerstwo obrony wnioski przekazało do rozpatrzenia przez dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą we Wrocławiu. Trzy dni później 8 XII 1989 roku minister Siwicki informował wojewodę bielskiego Franciszka Strzałkę, że już 5 X wydano zgodę na dzierżawę terenów jednostki FSM. Dlaczego tak postąpiono, w dodatku dzierżawiąc grunty miejskie, czyli cudze, zrozumiemy jeśli przeanalizujemy rzeczywistość poprzednich kilkudziesięciu lat. W dawnym systemie pojęcie własności nie miało znaczenia. Decyzja czynników wojskowych wyzwoliła dalsze protesty. W Bielsku zebrano tysiące podpisów protestu wobec działań zmierzających do oddania terenów jednostki wojskowej FSM. 21 grudnia 1989 roku Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę w której przekazywała tereny i obiekty j.w. nr 31-31 na rzecz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej pod warunkiem zwolnienia przez nią dotychczasowych pomieszczeń na rzecz i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. Pomimo oporów ze strony wojska w roku 1990 szkoła odzyskała swoją siedzibę. Liceum stało się na nowo dużym Kopernikiem. W 1991r. nowym dyrektorem został Henryk W. Dynarowski. Rozpoczęła się nowa faza reorganizacji szkolnictwa, latami zaniedbanego i spychanego na plan dalszy. Na mocy rozporządzenia ministra edukacji narodowej do szkół powróciła nauka religii. W tym kontekście nauka religii w szkole w latach 90-tych nieodparcie kojarzona była z osobą ks. Antoniego Młoczka, który był prefektem do czerwca 1999r. W maju 1994 roku zorganizowano kolejny jubileusz, pierwszy po okresie tułaczki placówki. W tym czasie szkoła stała się olbrzymim organizmem, edukującym 765 uczniów w 27 oddziałach o profilu podstawowym, humanistycznym, matematyczno - fizycznym i biologiczno - chemicznym. W liceum pracowało aż 53 nauczycieli. W trakcie uroczystości w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa nastąpiło nadanie i poświęcenie nowego sztandaru liceum. Na terenie placówki nastąpił dalszy ciąg miłej ceremonii. Auli szkolnej nadane zostało imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Akt ten stał się symbolem utrzymania łączności z tradycjami i ideami realizowanymi przez szkołę w okresie przedwojennym. W 1995 roku dyrektorem została profesor Anna Jarosz, a jej zastępcą profesor Wincenty Chrobak, którzy do dzisiaj prowadzą placówkę. 19 kwietnia 1995 roku szkoła uzyskała zastępczy akt założycielski. Dowodem uznania roli placówki w życiu miejscowej społeczności było nadanie przez Radę Miejską Bielska - Białej kilku imion profesorów gimnazjum polskiego: Jana Szajtera, Antoniego Nikla, Franciszka Wojnara i Adama Staszki. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 7 XI 1995 r. W tym czasie liceum w rankingu kuratoryjnym szkół średnich uzyskała w roku 1996 III miejsce w województwie bielskim. Udało się utworzyć i wyposażyć dwie pracownie komputerowe, skomputeryzować bibliotekę, zakupić nowy sprzęt sportowy, a nade wszystko rozpocząć remont dachu. Ta ostatnia kwestia to najpilniejsza i największa inwestycja szkoły. Nowe zadania stawia także rozpoczęta 1 września 1999 roku reforma systemu oświaty. Proces ten zacznie się uwidaczniać w Koperniku w 2002 roku, kiedy po raz pierwszy zostanie przeprowadzona nowa matura. Już teraz trwają przygotowania do wprowadzenia systemu 3 - letniego liceum. Lata 90 - te przyniosły kontynuację działań SKS Kopernik. Z powodzeniem realizowane są idee wychowania młodzieży w zdrowym ciele. Działają sekcje : lekkoatletyczna, koszykówki, siatkówki, narciarska i pływacka. W szkole funkcjonuje basen i siłownia. Dodatkowe zajęcia odbywają się w soboty. Opiekę nad SKS sprawują profesorowie R. Dybczak, G. Frankowska, M. Jęczalik i R. Śleziński. W 1992 roku podjęto pod okiem profesora Zbigniewa Parucha próbę reaktywowania prasy szkolnej. Jednakże trudności w doborze zespołu i problemy edytorskie spowodowały, że czasopismo Kopernik szybko upadło. Stale rozwija się działalność Ligi Ochrony Przyrody. Jej członkowie biorą udział w działaniach proekologicznych, przede wszystkim w akcji “Sprzątanie świata”. Działalnością LOP kieruje profesor Elżbieta Madej. Młodzież pod kierownictwem prof. prof. S. Kubieniec - Copii i U. Mecnarowskiej uczestniczy w edukacji prozdrowotnej. Nadal istnieje i kształtuje wrażliwość na piękno kraju koło PTTK. Jego opiekunem jest profesor Edward Kuśmierski. Drużyna szkolna pod jego kierunkiem wzięła udział w 1997 roku w konkursie Europa Śródziemnomorska - geografia - ekologia - kultura i zajęła drugie miejsce. Podobnie w 1998 roku w konkursie Morze zamknięte - akweny specjalnej troski w Łodzi gdzie nagrodą był dwutygodniowy rejs żaglowcem Zawisza Czarny na trasie Salerno - Nicea i dwutygodniowa wycieczka do Włoch. Od 1994 roku w szkole odbywają się Międzynarodowe Giełdy Biżuterii, Minerałów i Skamieniałości. Odbyło się już 12 edycji tej uznanej i posiadającej ważną rangę imprezy, do której zorganizowania przyczynił się także profesor Kuśmierski. Do tradycji szkoły na stałe wszedł także Dzień Sportu i popisy szkolne. W liceum od roku 1982 - z przerwami - działa koło teatralne pod kierunkiem prof. K. Płatka. Najciekawszymi spektaklami były: Kartoteka T. Różewicza, Raport z oblężonego miasta wg Z. Herberta, Zapraszamy na Dziady, Impromptu Ohio S. Becketta, Cmentarze wg M. Hłaski, Świt nad Nową Hutą wg W. Woroszylskiego, czy Sceny z Szekspira wg W. Szekspira. Szczególną wagę przykłada się do kultywowania tradycji i patriotyzmu. W ramach współpracy z Kołem Kombatantów im. Gen. Józefa Kustronia szkoła przejęła w 1996 roku opiekę nad pomnikiem Legionów Polskich na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej. Uroczyste akademie z okazji świąt narodowych 11 listopada i 3 maja każdego roku stanowią moment szczególnej refleksji i zadumy nad dziejami Polski. Od trzech lat poczet sztandarowy liceum i jego uczniowie w dniu 16 września biorą udział w nabożeństwach w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy, które odbywają się ku czci bohaterskich dowódców z kampanii wrześniowej - generałów Józefa Kustronia i Mieczysława Boruty - Spiechowicza. W ostatnich latach w szkole nie brakowało także udanych występów i sukcesów w olimpiadach przedmiotowych. Do laureatów tych zawodów należeli Wojciech Załuski (filozofia, historia), Borys Paulewicz (filozofia), Anna Łaszczok (filozofia, język polski, łacina, olimpiada artystyczna), Artur Karzełek (olimpiada artystyczna), Wioletta Kubiczek (język polski), Justyna Buchta (język polski), Zygmunt Gałązka (geografia). Szkoła utrzymała tym samym status wylęgarni młodych talentów. Laureatami oraz zdobywcami wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach plastycznych byli: Agnieszka Węgrzyn, Agnieszka Waboń, Wioletta Kubiczek, Marcin Mosor, Patrycja Gąsiorek, Agnieszka Tomasik, Krzysztof Bożek, Klaudia Kadobiańska, Monika Tyc. Osoby te pracowały pod kierunkiem prof. Barbary Szwabowicz. Agnieszka Węgrzyn była objęta programem Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży p.n. Talenty. Stypendystami Wiceprezydenta Miasta Bielska - Białej byli: Anna Łaszczok, Wojciech Załuski, Marek Śliwa, Ksenia Kalista, Małgorzata Kastelik, Bożena Danielczyk. Stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci byli Anna Łaszczok, Marek Pycia i Wojciech Załuski. W ostatnich latach stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Anna Łaszczok, Ksenia Kalista i Małgorzata Kastelik. W listopadzie 1997r. uczeń Wojciech Dutka uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji dla maturzystów, w gmachu sejmu RP, w ramach programu Przez edukację do Europy. Rangę placówki podnosił w ostatnim okresie fakt składania wizyt i spotkań z nauczycielami oraz młodzieżą ze strony wielu znanych postaci życia społecznego. Byli wśród nich m. in. Dr Leszek Żebrowski, prof. Wiesław Chrzanowski, Susumu Nakagawa, Janusz Korwin - Mikke, Tadeusz Sobolewicz czy też Anna Nehrebecka. Przyjacielem szkoły jest niewątpliwie ks. biskup ordynariusz diecezji bielsko - żywieckiej Tadeusz Rakoczy. Aktualnie w liceum naukę pobiera 850 uczniów. Pracuje z nimi 61 nauczycieli w tym trzech z tytułem doktora. 28 oddziałów szkolnych podzielone jest na klasy o profilu: matematyczno - fizyczno - informatycznym, biologiczno - chemicznym, humanistycznym, podstawowym z rozszerzonym językiem angielskim i podstawowym.


Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.