Zasady

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH

CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021


Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) –rozdział 6
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)
 3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty  WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2020/2021.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli ,szkół , placówek i centrów(DZ.U.z 2019r.poz.1737)
 5. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021,

 1. Nabór do klas pierwszych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku – Białej na rok szkolny 2020/2021 zostanie przeprowadzony tylko w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych. strona naboru
 2. Kandydaci do klas pierwszych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku – Białej, w roku szkolnym 2019/2020 składają wnioski wraz załącznikami określonymi   art. 149 i 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), w sekretariacie Liceum, w terminie 15 czerwca do 10 lipca 2020r.
 3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum jest ukończenie szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, stanowiącej podstawę programową liceum.
 4. W celu przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 5. Kandydat do Liceum, składając dokumenty posługuje się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty lub kopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum, przelicza się na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w zależności od wyboru klasy ze zwiększoną liczbą godzin
  2. wyniki ze sprawdzianu ósmoklasisty (szczegółowe informacje zakładka Punkty)
 7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Liceum w kolejności zgodnej z sumą punktów (od najwyższej do najniższej).
 8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani do Liceum w pierwszej kolejności.
 9. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki sprawdzianu ósmoklasisty;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

• uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w za-wodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (poniższe kryteria mają jednakową wartość):
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznemu szkoły podstawowej, przyjmowani są do Liceum na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 4. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty:
  1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych
  2. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
  3. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów szkół podstawowych
  4. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych
  5. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych
  6. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów szkół podstawowych
  7. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych
  8. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych
  9. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych
  10. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych
  11. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego dla uczniów szkół podstawowych
  12. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych

    oraz olimpiady przedmiotowe z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (lista na stronie kuratorium)

 1. Pierwszym, obowiązującym wszystkich uczniów językiem obcym, nauczanym w Szkole, jest język angielski.
 2. Kandydat dokonuje wyboru drugiego, obowiązkowego języka obcego spośród niżej wymienionych:
  1. język francuski
  2. język niemiecki
  3. język włoski
               Minimalna liczba uczniów w grupie wynosi – 12.
 3.  Do składanych dokumentów, kandydat dołącza pisemną deklarację wyboru drugiego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, którego zamierza uczyć się w Liceum.
 4. Tryb odwoławczy. Rodzicowi kandydata lub kandydatowi pełnoletniemu przysługuje prawo:
  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Aktualności według kategorii