Przejdź do treści Przejdź do menu

Zasady

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH

CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024


Podstawa prawna: 

  1.  Ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r.poz.996 ze zm.) ­-rozdział 6
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737)
  3. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024.
  4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020, poz. 1327 tekst jednolity)


1. Nabór do klas pierwszych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku – Białej w roku szkolnym 2022/2023 zostanie przeprowadzony tylko w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych.

2. Kandydaci do klas pierwszych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku – Białej, w roku szkolnym 2022/2023 składają wnioski wraz załącznikami określonymi w art.149 i 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, w sekretariacie Liceum, w terminie od 15 maja 2023 do 19 czerwca 2023r.

3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum jest ukończenie szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, stanowiącej podstawę programową liceum.

4. W celu przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydat do Liceum, składając dokumenty posługuje się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum, przelicza się na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
• oceny z języka polskiego i wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w zależności od wyboru klasy ze zwiększoną liczbą godzin, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
• i wyniki z egzaminu ósmoklasisty.


7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Liceum w kolejności zgodnej z sumą punktów (od najwyższej do najniższej).

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt .8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art.53 ust.1, są przyjmowani do Liceum w pierwszej kolejności.

9. W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału.
c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
  - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły (wykaz tychże zawodów);
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość.

12. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do Liceum na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

13. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty:

a) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego
b) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego
c) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii
d) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii
e) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
f) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii
g) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki
h) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii
i) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego
j) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego
k) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Języka Hiszpańskiego
j) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego

14. Pierwszym, obowiązującym wszystkich uczniów językiem obcym, nauczanym w Szkole, jest język angielski.

15. Kandydat dokonuje wyboru drugiego, obowiązkowego języka obcego spośród niżej wymienionych:

a. język francuski
b. język niemiecki
c. język włoski

Minimalna liczba uczniów w grupie wynosi – 12.

16. Do składanych dokumentów kandydat dołącza pisemną deklarację wyboru drugiego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, którego zamierza uczyć się w Liceum.

 17. Tryb odwoławczy. Rodzicowi kandydata lub kandydatowi pełnoletniemu przysługuje prawo:

a. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum.
b. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 17.a. Uzasadnienie zawiera przy-czyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
c. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Liceum odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
d. Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 17.c, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
e. Na rozstrzygnięcie dyrektora Liceum można wnieść skargę do sądu administracyjnego.