Punkty

Przelicznik ocen z przedmiotów na punkty

kl. 1A  - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i j. angielskiego - 31 osób
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia i chemia języki obce nauczane w klasie: j. angielski,
drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski    dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
 Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - biologia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – chemia  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

kl. 1B - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z matematyki, fizyki i j. angielskiego – 31 osób
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, język angielski
języki obce nauczane w klasie: j. angielski, drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - fizyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

1C - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie – 28 osób
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie
języki obce nauczane w klasie: j. angielski, drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki
dodatkowe zajęcia edukacyjne w latach następnych: filozofia i podstawy języka łacińskiego.

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - historia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia wiedza o społeczeństwie  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

kl. 1D - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z j. angielskiego, matematyki, geografii – 28 osób
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia i język angielski
języki obce nauczane w klasie: j. angielski, drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne –  geografia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

kl. 1E - klasa z rozszerzoną l. godzin z języka polskiego, języka angielskiego i historii – 28 osób
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia i język angielski
języki obce nauczane w klasie: j. angielski, drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki
dodatkowe zajęcia edukacyjne w latach następnych: filozofia i podstawy języka łacińskiego.

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne – historia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski  dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

kl. 1F  - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i matematyki - 31 osób
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia i chemia
języki obce nauczane w klasie: j. angielski, drugi język obcy - do wyboru: j. francuski  lub j. włoski  lub j. niemiecki
dodatkowe zajęcia edukacyjne w latach następnych: j. łaciński w biologii i medycynie.

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Matematyka   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - biologia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – chemia   dopuszczający – 2 punkty   18 punktów  
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

Maksymalna liczba punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych - 72 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

7 punktów

Osiągnięcia wpisane na świadectwie:

uwaga: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 jest dostępna na stronie (tutaj)

1. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

2. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

3. Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

4. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty

b) krajowym – 3 punkty

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

UWAGA: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji za świadectwo: 100 pkt (72pkt.+7pkt+18pkt.+3 pkt.)

Sprawdzian ośmioklasisty:

Przedmioty wyniki ze sprawdzianu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt
Maksymalna ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu ośmioklasisty. 100 punktów

Maksymalna liczba punktów w procesie rekrutacji wynosi 200 punktów

Aktualności według kategorii