Informacje

Decyzje Śląskiego Kuratora Oświaty związane z rekrutacją są dostępne na stronie:

Rekrutacja - Kuratorium Oświaty w Katowicach


Informacje ogólne

aktualizacja 16.06.2020r.

Jeżeli pierwszą wybraną klasą w rekrutacji elektronicznej jest klasa

I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej,

to nasze LICEUM będzie nazywane szkołą pierwszego wyboru.


Prosimy Absolwentów szkół podstawowych o składanie dokumentów
w sekretariacie szkoły, w godz. od 9:00 do 14:00

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała jest prowadzona  systemem elektronicznym na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

z wyjątkiem rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7.

Szczegółowe informacje zawiera „Podręcznik dla Kandydata” w zakładce „Pomoc” na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat  

W przypadku wyboru  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7 rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio w szkole.

  

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji  (nie dotyczy  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7).

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów maksymalnie w trzech szkołach, do których ubiega się o przyjęcie.

 

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru (szkoła, której oddział wskazany jest na pierwszym miejscu) w niżej wymienionym terminie.

od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

  1.  zapoznanie się ze Zasadami rekrutacji (tutaj)
  2. wypełnienie i podpisanie ANKIETY (kwestionariusza) - podania do Liceum (tutaj)
  3. wydrukowanie wniosku z systemu elektronicznej rekrutacji zawierający niezbędne dane osobowe korzystając ze strony: Nabór - licea czteroletnie
  4. przygotowanie i podpisanie imieniem i nazwiskiem dwóch fotografii legitymacyjnych
    Prosimy o przynoszenie ww dokumentów (pkt.b,c,d) w foliowej koszulce

UWAGA: wraz z dokumentami można złożyć Kartę zdrowia od higienistki szkolnej (jeżeli została wydała – jeżeli nie to należy donieść we wrześniu).

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski zalecamy przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną jako skan /zdjęcie na specjalny adres e-mail rekrutacja@kopernik.bielsko.pl; faksem lub dostarczyć osobiście w miejscu wskazanym przez szkołę.

System umożliwia złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie Profilu Zaufanego przez rodziców/opiekunów prawnych wskazanych we wniosku.

Samo podpisanie wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów Profilem Zaufanym nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony nie będzie podlegał weryfikacji. Dlatego po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym należy jeszcze kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

Jeżeli wniosek będzie składany w formie elektronicznej/Profilem Zaufanym należy dołączyć do niego również w formie elektronicznej  scan, zdjęcie niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich  olimpiad  przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.


Terminy prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych, sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych.

Od 15 do 22 czerwca  2020 r. do godz. 15.00 będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających
od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych:

I termin od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin* do 30 lipca 2020 r.

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych:

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych:

I termin od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin *  do 30 lipca 2020 r.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych:
I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca2020 r.

* Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników.

Szczegółowe terminy prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych określa dyrektor szkoły (dostępne na stronach internetowych szkół). 


 

Wprowadzanie danych o osiągnięciach  i dostarczanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (świadectwa, zaświadczenia).
od 26 czerwca do 4 sierpnia 2020 r.

    od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00  – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat);  kandydat po rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do logowania będzie mógł wprowadzić osiągnięcia na podstawie świadectwa;

  od 31 lipca – do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat).

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

 

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkoły/oddziałów

od 31 lipca – do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

 

Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły lub oddziałów.
W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy:

·       z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru lub skontaktować się ze szkołą, zwrócić się do komisji rekrutacyjnej o anulowanie złożonego wniosku i zwrot załączników,

·       wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać z rodzicami nowy wniosek.

·       złożyć osobiście lub w formie elektronicznej nowy wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r.

Kandydat może zapoznać się z wynikami naboru przez system naboru lub na stronie internetowej szkoły, w której złożył dokumenty.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki
od 13 do 18 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r.

 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach
19 sierpnia 2020  r. do godz.14.00

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22  sierpnia  2020 r.

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Aktualności według kategorii