Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@

Wstęp

Działalność i dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bielsku-Białej, jak i jego nauczycieli oraz wychowanków nigdy do tej pory nie znalazły należytego odbicia w opracowaniu pisemnym. Niniejszy zarys jest próbą podsumowania historii szkoły w latach 1919-99. w pracy tej podstawowym źródłem były akta, dokumenty i opracowania źródeł zgromadzone w archiwum licealnym. Ze względu na nieuporządkowany charakter zasobu archiwalnego niektóre oznaczenia materiałów są pierwotne. Znajdują się tu akta personalne nauczycieli z okresu przedwojennego jak i powojennego. Fragmentarycznie występują różnego rodzaju listy, rozporządzenia, okólniki i korespondencja urzędowa. Luki dotyczą głównie lat powojennych ze szczególnym uwzględnieniem lat 50-tych. Olbrzymią pomocą służyły źródła drukowane w postaci sprawozdań dyrekcji z okresu lat 20 i 30-tych XX w. Próby opracowań pojawiły się z okazji kolejnych jubileuszy szkoły tj. 50 i 70-lecia placówki. Tło historyczne uzupełniają wspomnienia profesorów i wychowanków, które w naturalny sposób mogą dotyczyć tylko fragmentów dziejów zakładu. Ponieważ zarys osadzony jest w realiach pewnej, polskiej rzeczywistości, dużą pomocą było także wykorzystanie materiałów z opracowań ogólnych dotyczących historii Polski jak i regionu autorstwa W. Roszkowskiego, F. Popiołka czy też J. Polaka. w zamyśle autora Zarys historii I LO im. M. Kopernika w Bielsku-Białej jest tylko pewną zachętą do przybliżenia w przyszłości Czytelnikom pełnego obrazu dziejów tej zasłużonej placówki oświatowej. Pełny wykaz źródeł archiwalnych, drukowanych wspomnień, opracowań i prasy zawiera bibliografia zamieszczona na końcu pracy.


Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.