Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@

Śląsk Cieszyński w przededniu odzyskania niepodległości przez Polskę ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Bielsku

Koniec XVII wieku przyniósł upadek niepodległości państwa polskiego. Zniknęła ona z mapy Europy na 123 lata. Jednak już znacznie wcześniej rozpoczął się proces ewolucji granic i zmiany terytorium Polski. W jego trakcie zarysowała się tendencja utraty prowincji północnych i zachodnich, począwszy od okresu rozbioru dzielnicowego w XII i XIII wieku. Wśród tych ziem znajdował się także Śląsk Cieszyński, który w chwili upadku Polski w 1795 r. był już częścią imperium Habsburgów.

Dziewiętnaste stulecie wobec braku oparcia w nieistniejącej Macierzy, to dramatyczna walka Polaków na Śląsku Cieszyńskim o przetrwanie tradycji, języka i świadomości narodowej. Obrona tych wartości była niezwykle trudna wobec ekspansywnej postawy żywiołu niemieckiego i czeskiego, wyposażonego w poparcie administracji i posiadającego przewagę ekonomiczną. Tymczasem podstawowym problemem dla polskich mieszkańców Śląska Cieszyńskiego stawała się obrona dzieci i młodzieży przed wynarodowieniem. Zjawisko rugowania polszczyzny występowało głównie w największych ośrodkach miejskich, takich jak Bielsko czy Cieszyn. Na wsi Polacy skutecznie bronili się przed obcymi wpływami. Niewątpliwie upadek idei czynnej walki o niepodległość Polski po 1864 roku, tj. po klęsce powstania styczniowego, doprowadził do poszukiwania innych dróg walki o wolność, które wyznaczyła epoka pracy organicznej i tworzenia wielkich obozów ideowych: narodowego, ludowego i socjalistycznego. Na fali tych zmian działacze narodowi z Cieszyna założyli w 1886 roku Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego. Inicjatorem i prezesem Macierzy aż do swojej śmierci w 1891 roku był Paweł Stalmach. Głównym zadaniem Macierzy była troska o polskie szkolnictwo, a przede wszystkim doprowadzenie do utworzenia polskiej szkoły średniej ­­- polskiego gimnazjum. w 1886 roku powstała przy współudziale mieszkańców Bielska, organizacja pod nazwą “Jedność”. Jej głównymi celami działań były rozbudzenie i pielęgnowanie poczucia świadomości narodowej, tudzież kształcenie i udoskonalanie w języku polskim. Realizacja tego planu była niezwykle ważną sprawą szczególnie dla Bielska. Miasto począwszy od 1850 roku było siedzibą władz powiatowych, a w 1870 roku uznane zostało za miasto wydzielone w ramach Śląska Cieszyńskiego. Jednocześnie władze krajowe i państwowe wszelkimi możliwymi sposobami wspierały niemiecki nacjonalizm. Polski ruch narodowy w Bielsku rozwinął się dopiero na początku XX wieku wraz z pojawieniem się tam księdza Stanisława Stojałowskiego. Dzięki jego aktywnej postawie w 1902 roku utworzono Dom Polski. Pod jego dachem schronienie znalazły polskie organizacje z Macierzą Szkolną Księstwa Cieszyńskiego na czele. Dom Polski wielokrotnie był atakowany przez bojówki niemieckie. Niemcy z pewnością czuli się w powiecie bielskim jak obrońcy ekspansji żywiołu germańskiego. Świadczą o tym wyraźne dane statystyczne. w 1910 roku w Bielsku Niemcy stanowili 84,3% mieszkańców podczas, gdy Polaków było zaledwie 14,2%. Tymczasem w powiecie bielskim proporcje były zupełnie inne: Niemcy 39,5%, Polacy 59,3%.

28 VI 1914 roku w Sarajewie, z rąk zamachowca, zginął austriacki następca tronu arcyksiążę Franciszek Ferdynand. Fakt ten pchnął największe mocarstwa Europy do rozpętania najkrwawszej z dotychczasowych wojen - I wojny światowej. Państwa, które przed ponad stu laty zgodnie pozbawiły Polskę niepodległego bytu państwowego znalazły się teraz we wrogich sobie obozach polityczno - militarnych. Austro - Węgry i Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. Wojna dała Polakom kolejną wielką szansę na odzyskanie wolności. Pierwsze lata konfliktu w Europie przyniosły Bielsku okres wielkiego rozkwitu. Dzięki zamówieniom wojskowym znacznie poprawiła się koniunktura w przemyśle metalowym i włókienniczym, które stanowiły fundament gospodarczej konstytucji miasta.

W miarę upływu czasu, kiedy pozycja państw centralnych załamywała się, także i sytuacja 20-tysięcznego Bielska pogorszyła się. w lipcu 1917 roku w 22 fabrykach w Bielsku strajkowało ok. 1,5 tys. robotników którzy domagali się poprawy sytuacji życiowej. Pierwsze dni 1918 roku przyniosły kolejną falę robotniczych wystąpień, które w końcu stycznia przybrały charakter strajku powszechnego. Władze lokalne i centralne C.K. Austro - Węgier pod koniec wojny najwyraźniej traciły panowanie nad sytuacją. Wielka budowla monarchii Habsburgów pogrążyła się w ruinie. W tych okolicznościach wyłoniła się wielka szansa powołania do życia także na Śląsku suwerennej administracji polskiej. 19 X 1918 roku powstała w Cieszynie Polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Na jej czele stanęli ks. Józef Londzin, Tadeusz Reger, Jan MichejdaPaweł Bobek. Ukonstytuowanie się Rady zostało entuzjastycznie powitane przez miejscową ludność. Kilka dni później na wielkim wiecu w Cieszynie 50 tys. Polaków manifestowało swoją wolę przyłączenia księstwa do odradzającej się Ojczyzny. Dążenia te znalazły odzwierciedlenie w pracy Rady Narodowej. 30 X 1918 roku ogłosiła ona manifest, w którym proklamuje uroczyście przynależność państwową Księstwa Cieszyńskiego do wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski i obejmuje nad nim władzę państwową. Faktycznie nastąpiło to w nocy 31 X / 1 XI 1918 roku, kiedy oddziały pod dowództwem Klemensa Matusiaka rozbroiły w Cieszynie żołnierzy austriackich i niemieckich.

Inny przebieg miały wydarzenia we wschodniej części prowincji. w oparciu o uchwałę parlamentu wiedeńskiego, który deklarował opiekę nad Bielskiem magistrat miasta podjął decyzję o połączeniu się z tzw. Niemiecką Austrią. Już jednak 17 XI 1918 roku zajęły miasto wojska polskie. Kiedy niemiecka straż obywatelska podjęła próbę przejęcia władzy siłą Polacy stłumili zbrojnie te wystąpienia. Wówczas władze miasta 7 grudnia ślubowały wierność Rzeczypospolitej. w zamian zachowana została autonomia administracyjna Bielska i prawa ludności niemieckiej. Zmiany granic państwowych i powstanie II Rzeczypospolitej postawiły przed społecznością polską w Bielsku nowe wyzwanie. Przyszedł czas opuszczenia katakumb i umacnianie wolnej Ojczyzny. Tymczasem miasto nadal nie posiadało dostatecznej bazy oświatowej, nadal nie posiadało polskiej szkoły średniej.


Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.