Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2017.
Szybki kontakt:
ILO im. Mikołaja Kopernika.
ul. Listopadowa 70.
43-300 Bielsko-Biała.
tel. 33-812-25-74 lub 33-811-44-83
e-mail: Kopernik@

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Mikołaja Kopernika

wyciąg ze statutu

 

Cele i sposoby ich realizacji
 

§5


Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

1) kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska absolwentów oraz uczniów Szkoły,

2) inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków i absolwentów na rzecz wszechstronnego rozwoju Szkoły,

3) dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej zasłużonych nauczycieli i uczniów we wszystkich

dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego,

4) pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły,

5) współpraca z instytucjami naukowymi, oświatowymi i kulturalnymi,

6) popularyzacja oraz promocja osiągnięć Szkoły, jej absolwentów i pedagogów,

7) integrowanie członków Stowarzyszenia wokół jego działalności w drodze organizowania różnego typu zajęć, spotkań kulturalnych i towarzyskich, zapraszania ważnych przedstawicieli świata kultury i polityki.

 

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) zrzeszenie osób fizycznych i prawnych akceptujących Statut Stowarzyszenia,

2) tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych, organizowanie zjazdów, spotkań, kongresów mających na celu udział absolwentów i pedagogów w aktualnym życiu Szkoły,

3) współdziałanie z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-politycznymi i zawodowymi,

4) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami oraz organizacjami naukowymi, kulturalnymi i zawodowymi,

5) współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny Szkoły,

6) prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia Szkoły i jej zasłużonych wychowanków,

7) dokumentowanie dorobku Szkoły, jej historii wspomnień absolwentów i nauczycieli

w formie publikowania monografii, publikacji, kronik, organizowania wystaw tematycznych, publikacji prasowych, nagrań audio i video – własnych i zewnętrznych,

8) dokumentowanie współczesności Szkoły,

9) prowadzenie działalności wydawniczej,

10) organizowanie i współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych i rozrywkowych,

11) fundowanie nagród działaczom oraz laureatom organizowanych imprez,

12) fundowanie stypendiów oraz nagród dla uczniów osiągających wybitne efekty w nauce, olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, działalności artystycznej, sporcie oraz rozsławiających szkołę w kraju i na świecie,

13) inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego Szkoły,

14) prowadzenie działalności gospodarczej,

15) gromadzenie środków finansowych w celu wspomagania bieżących zadań Szkoły i nagradzania nauczycieli, pedagogów, uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie promocji Szkoły,

16) inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz uczestniczenie w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru Szkoły,

17) przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń ułatwiających integrację oraz zbliżenie kulturowe i językowe z innymi krajami świata,

18) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenie.

 


Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.